Leestijd: 4 min

Het werken met of aan elektrische apparaten brengt altijd een zeker risico met zich mee. Het is helaas nooit geheel uitgesloten dat een elektrische schok, brand, vlambogen, elektrische verbranding, een ontploffing of andere ongelukken kunnen plaatsvinden wanneer er gewerkt wordt met elektrische apparatuur. Bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. Om het risico van ongevallen naar het minimum te verkleinen, is daarom de NEN keuring 3140 in het leven geroepen. De NEN keuring 3140 betreft fabrieken, kantoren, bouwplaatsen, schepen en andere locaties waar met elektrische apparatuur gewerkt wordt. De keuring geldt daarbij voor alle arbeidsmiddelen die door de werkgever aan de werknemer beschikbaar worden gesteld. De NEN-3140 staat voor: ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’, de Nederlandse norm voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied.

Een NEN keuring 3140 verplicht?

De NEN keuring 3140 is niet vrijblijvend en heeft een verplichtend karakter. De NEN-normen worden door instanties zoals de arbeidsinspectie, verzekeringsmaatschappijen en door de rechter als bindend beschouwd. Wanneer er binnen uw onderneming een ongeval plaatsvindt en de NEN-norm is niet of onvoldoende gehanteerd, dan kan dit voor u als werkgever verstrekkende gevolgen hebben.

Welke elektrische apparatuur dient een NEN keurig 3140 te ondergaan?

Onder elektrische apparatuur die een NEN keuring 3140 dient te ondergaan, wordt verstaan elektrische installaties, machines en gereedschappen. Het betreft hier apparatuur met een spanning van ten hoogste 1000 volt wisselspanning en 1500 volt gelijkspanning. De NEN 3140 verplicht iedere beheerder van een elektrotechnische installatie een veiligheidsbeleid te voeren waarin veiligheid op verschillende punten tot uiting komt. Het gaat daarbij niet alleen over de elektrische bedrijfsvoering van installaties, maar ook over de veiligheid van de betrokken medewerkers die aan deze installaties werken alsmede alle andere medewerkers en bezoekers van het bedrijf. Het doel van de NEN keuring 3140 is het voorkomen van brandgevaar, elektrocutiegevaar en storingen.

Het interval van de inspecties

De keuringstermijnen van de diverse elektrische apparatuur wordt bepaald door de installatieverantwoordelijke van een bedrijf. Hij of zij doet dat aan de hand van de van toepassing zijnde tabel uit de NEN 3140. De keuringstermijnen dienen op papier vastgelegd te worden, daarbij dient een duidelijke omschrijving te staan wat er gaat gebeuren en wanneer het gebeurd dient te zijn. Deze berekeningen kunnen per bedrijf erg verschillen, daarom noemen wij hier een gemiddelde keuringstermijn voor verschillende aspecten.

Gemiddelde keuringstermijnen

Als we starten met de grootste groep elektrische apparaten de zogenoemde elektrische arbeidsmiddelen. Hierbij is de gemiddelde keuringstermijn een jaar en bij intensief gebruik zelfs korter. Elektrische arbeidsmiddelen kunnen zich door het hele bedrijf, en zelfs in de bedrijfsbus bevinden. Denk hierbij aan boormachines, verlengkabels, ovens, laders, soldeerbouten maar ook koffiezetapparaten, koelkasten en de stofzuiger. Onder deze groep valt eigenlijk alles waar een stekker aanzit, zowel 230 volt als 400 volt. Een iets minder uitgebreide groep is het kantoormateriaal zoals computers, printers, scanners en dergelijke. Meestal is hiervan de keuringstermijn drie jaar. Grote machines die veel in gebruik zijn, worden ook ieder jaar gecontroleerd terwijl bedrijfsinstallaties volstaan met een keuring om de vijf jaar.

Waarom het uitvoeren van deze keuring ook voor uw bedrijf voordelen heeft

Naast het feit dat de NEN 3140 keuring als belangrijkste doel “veiligheid waarborgen” heeft, kan een keuring ook voor u als werkgever en/of installatie eigenaar voordelen opleveren. U maakt met de NEN 3140 keuring aannemelijk dat u op een algemeen geaccepteerde manier omgaat met de elektrische apparatuur en de wettelijke zorgplicht daarbij nakomt. Daarbij vergroot het ook de bedrijfszekerheid van de installatie en dat komt de continuïteit weer ten goede. Bovendien voorkomt u mogelijke schade door de periodieke controles.

Wie moet de NEN 3140 keuring in uw bedrijf of organisatie uitvoeren?

De NEN 3140 keuringen worden uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide personen. Deze vakbekwame persoon werkt bij een onafhankelijk en SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf. Sloterplas Management is in staat om deze NEN keuring 3140 voor u uit te voeren.

Keuring conform VCA

Sloterplas Management kan al uw materiaal keuren conform de eisen die de Veiligheids Checklijst Aannemers (VCA) stelt. De positief beoordeelde arbeidsmiddelen kunnen worden voorzien van een sticker, waardoor iedereen kan zien dat het NEN-3140 is goedgekeurd. Dit is niet wettelijk verplicht, maar wel handig. Er staat namelijk ook een datum op wanneer deze opnieuw dient te worden gekeurd. Op die manier bent u altijd op tijd met de keuring! Overigens dient u wel aantoonbare bewijsstukken van inspectie en onderhoud van ieder arbeidsmiddel te hebben. Uiteraard krijgt u van de erkende keurmeester van Sloterplas Management een volledig dossier die u bij eventuele ongevallen of tijdens audits kunt overleggen.

Extra service tijdens en na de NEN Keuring 3140

Indien gewenst, kunt u bij Sloterplas Management vervangende materialen huren tijdens de NEN keuring 3140, zodat uw werkzaamheden niet stil komen te liggen. Blijkt een arbeidsmiddel niet door de keuring te komen, dan kan Sloterplas Management direct de noodzakelijke reparaties uitvoeren. Uiteraard wordt dit voorafgaand met u overlegd.

Dit artikel delen

bouw adviseurs team van sloterplas management

Geschreven door: Bouwadviseurs

Neem contact met ons op voor meer informatie, een offerte op maat of antwoorden op al uw marketing vragen.

+31 (0)20 261 54 74

Neem contact op