Leestijd: 4 min

Arbeidsproductiviteit in Coronatijd

Hoewel het misschien anders doet vermoeden, blijkt dat wereldwijd de arbeidsproductiviteit tijdens de lockdowns bij ruim 60% van de bedrijven toenam. De pandemie en bijbehorende beperkingen hebben blijkbaar een stuwende werking op de productiviteit. Nederland scoort overigens gemiddeld op dit onderwerp.

Een belangrijke oorzaak van de toenemende productiviteit is dat mensen veel meer op afstand kunnen of moeten werken. Capgemini heeft recent een onderzoek bij 500 grote, internationale werkgevers gedaan. Uit dit onderzoek is onder andere gebleken dat bij 64% van de deelnemende bedrijven de arbeidsproductiviteit steeg. De belangrijkste redenen hiervoor waren een terugname in woon-werkverkeer, een toename in online vergaderingen en een stijging qua flexibele werktijden.

Waar neemt de productiviteit het meeste toe?

De grootste toename in productiviteit van werknemers is te zien in de dienstensector. Dit is ook niet zo gek, diensten kunnen immers vaak online of op afstand plaatsvinden. Er zijn in de meeste gevallen geen fysieke transacties nodig. Kijkende naar functieprofielen, zien we dat er met name in de ICT een grote stijging in productiviteit is te zien (68%). Daarna volgen klantenservice-functies (60%) en sales & marketing (59%). Binnen de functieprofielen productie en Research & Development is er wat vaker een afname in productiviteit te zien (respectievelijk bij 20% en 26% van de bedrijven).

Daar waar binnen de productiesector toch een toename in productiviteit is waar te nemen, is deze vooral te danken aan een toenemende digitalisering en gebruik van kunstmatige intelligentie. Iets meer dan de helft van de respondenten binnen Productie (51%) geeft aan dat er productiever wordt gewerkt. Het kan in deze roerige tijd interessant zijn om advies in te winnen over hoe om te gaan met veranderende werkwijzen. Een externe partner kan u helpen uw organisatie en werkprocessen aan te passen, zodat de productiviteit van uw werknemers toeneemt.

De impact van thuiswerken

De verwachting is dat de manier van werken ook na de Coronacrisis wat anders zal zijn dan voorheen. Bedrijven hebben immers in veel gevallen gezien dat de productiviteit van haar werknemers toenam. Deze stijging is rechtstreeks toe te schrijven aan het werken op afstand en/of thuiswerken. Er is daardoor meer draagvlak ontstaan om werknemers de gelegenheid te bieden om thuis te werken. Daarnaast is een verschuiving te zien van te verwachten flexibiliteit van werknemers richting werkgevers. Steeds meer werknemers willen zelf bepalen wanneer zij thuis kunnen werken. Echter, op dit moment is slechts 11% van de bedrijven bereid om deze wensen daadwerkelijk in te willigen. Dit relatief lage aantal is enigszins opmerkelijk te noemen, gezien de toegenomen arbeidsproductiviteit bij veel thuiswerkers. Bent u als ondernemer benieuwd naar hoe een nieuwe organisatiestructuur een positieve invloed kan hebben op de resultaten van uw bedrijf? Overweeg dan eens om een expert in de arm te nemen.

Inzet van technologie voor thuiswerken

De toename in het aantal thuiswerkers, betekent ook dat er meer technologieën worden ingezet die het thuiswerken überhaupt mogelijk maken. Daarnaast zetten veel bedrijven technologie in, waarmee zij hun werknemers thuis beter kunnen “monitoren”. Een resultaat hiervan is wel, dat mensen zich gecontroleerd voelen door hun werkgever. Een kleine 60% van de bedrijven uit het onderzoek van Capgemini, heeft technologie geïmplementeerd voor het op afstand kunnen meten en controleren van haar medewerkers. Dit kan als een zorgwekkende ontwikkeling worden gezien. Mensen voelen zich immers meer en meer gecontroleerd. Het is dan ook de vraag wat dit op de langere termijn met de motivatie en arbeidsproductiviteit zal doen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het gevoel van “micromanagement” in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en India een stuk hoger ligt dan in Nederland. Desondanks geeft meer dan de helft van de Nederlandse respondenten aan dat ze het gevoel hebben dat ze extra in de gaten worden gehouden, sinds ze meer thuiswerken.

Impact van thuiswerken op de gesteldheid

Een zorgwekkende tendens is dat zo’n 65% van de werknemers die aangeven last hebben van “micromanagement”, sneller burn-out achtige klachten ervaren. De manier van leidinggeven en monitoren van deze werkgevers, heeft dus een directe invloed op het welzijn van haar werknemers. In deze gevallen heeft het thuis- of op afstand werken een negatieve invloed op de gezondheid van mensen. Het is dus zaak dat werkgevers goed luisteren naar deze signalen. Zij dienen een omgeving te creëren waarin mensen het gevoel hebben dat er naar ze geluisterd wordt en er een goede werk- en privébalans is. Het moge duidelijk zijn dat de gemiddelde arbeidsproductiviteit afneemt, wanneer de gezondheid en het welzijn van de werknemers afneemt. Wilt u eens van gedachten wisselen over hoe u uw medewerkers gemotiveerd houdt? Neem dan eens contact op met een specialist.

Conclusie

We kunnen dus concluderen dat er steeds meer thuis wordt gewerkt, een tendens die in een stroomversnelling is geraakt door de Corona-pandemie. De toename van thuiswerk, betekent in veel gevallen ook een stijging van de arbeidsproductiviteit. Tegelijkertijd is er nog veel te verbeteren op gebied van hoe werkgevers het thuiswerken faciliteren. Het gaat daarbij over zowel technische als mentale aspecten. Een technisch aspect is bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van goed werkende apparatuur. Onder het mentale aspect verstaan we bijvoorbeeld het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Dit artikel delen