Sloopmanagement

Er komt heel wat bij kijken indien u een gebouw in het geheel of deels wil laten slopen. Hier gaat namelijk een heel traject aan vooraf. Niet alleen het slopen zelf is heel ingrijpend, maar ook de vergunningaanvraag is complex en kost veel tijd en energie. Indien u door Sloterplas Management de sloop van uw gebouw laat uitvoeren, wordt u ook volledig begeleid in de complexe materie van meldingen en vergunningen die hierbij van belang zijn.

Sloopmelding

Door de invoering van het Bouwbesluit 2012 is het aanvragen van een vergunning voor slopen en asbestverwijdering vervangen door een systeem van sloopmeldingen bij het daarvoor bevoegd gezag. Dit gebeurt via het online meldingssysteem Omgeving Loket Online (OLO). Dit kan, naast alle uitvoerende werkzaamheden, voor u worden geregeld door Sloterplas Management Los van deze sloopmeldingen blijven namelijk enkele sloopvergunningen wel van kracht zoals het slopen van een bouwwerk dat een beschermd monument of stads- of dorpsgezicht betreft. De specialisten van Sloterplas Management hebben de nodige expertise en het overzicht om dit op de juiste manier voor u te regelen.

Voorbereiding

De sloop moet voldoen aan de gemeentelijke bouwverordening. De regels voor het uitvoeren van sloopwerken en de uitzonderingen daarop maken het proces vaak ingewikkeld en ondoorzichtig indien u hier normaal gesproken niet mee te maken heeft. Ook dienen de vereiste bescheiden of afschriften altijd op het bouwterrein aanwezig te zijn. Sloterplas Management maakt daarnaast van te voren een Constructie Risico Inventarisatie (CRI) die noodzakelijk is bij sloopwerkzaamheden waarbij de veiligheid en bescherming van nabijgelegen bouwwerken gewaarborgd moet worden. Al deze voorbereidingen zorgen ervoor dat de door u gewenste sloopwerkzaamheden veilig en volgens de gestelde normen en eisen worden uitgevoerd.

Technische voorschriften

Na het regelen van alle vergunningen en overige voorbereidingen kan de sloop beginnen. Ook hierbij moet weer aan voorschriften voldaan worden, zoals een aantal technische voorschriften:

  • veiligheid in de omgeving
  • aanwezigheid veiligheidsplan (afscheiding, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, etc.)
  • maatregelen voor geluidshinder, trillingshinder, stofhinder, grondwaterstand
  • maatregelen ter bescherming van planten of dieren in verband met de Flora- en faunawet
  • afvalscheiding

Indien bij de sloopwerkzaamheden asbest wordt verwijderd of indien de hoeveelheid sloopafval meer dan 10 m3 zal bedragen, is een sloopmelding verplicht

Uitvoering

Het voortraject en de uitvoering van uw sloopwerken kunt u in alle vertrouwen overdragen aan Sloterplas Management. Wij zijn volledig gecertificeerd en voldoen daarbij aan alle gestelde eisen en normen. Daarnaast hebben wij alle expertise en vakmanschap in huis om uw sloopwerkzaamheden van begin tot eind kwalitatief uit te laten voeren. Neemt u eens contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek voor advies of uitvoering.

Sloterplas Management business

Vragen op het gebied van sloopwerken en slooptechniek?

We geven u graag het antwoord!